باستان شناسی

باستان شناسان با استفاده از اسکنیفای قادرند در هر جایی از قطعه و یا جسم مورد نظرشان به منظور انجام فرآیندهای آتی اسکن سه بعدی با دقت بالا تهیه کنند.در مواردی که امکان انتقال شی به محل کارگاه نباشد و یا به دنبال بررسی نحوی فرسایش شی در محل مورد نظر هستند استفاده از این فناوری بسیار کارآمد است.

اسکن قطعه معیوب به منظور ایجاد یک فایل سه بعدی از جسم و ترمیم جسم در محیط نرم افزار، سریع‌ترین راه حل ممکن برای ایجاد قطعه‌ی جایگزین با دقت بسیار بالا است.

ایجاد نمونه کپی از یک قطعه باستانی با ارزش به منظور نمایش آزاد برای عموم با استفاده از این اسکنرها بسیار کارآمد و ساده خواهد بود.